Presentació

D’ençà la seva creació en 1989 hem estat col.laborant activament amb artistes, editors, galeries i institucions. Una llarga trajectòria que ens va portar a desenvolupar progressivament els nostres propis projectes. Paral.lelament a la nostre activitat d’edició organitzem periòdicament cursos monogràfics de litografia i gravat. També accuillim artistes en estades de mitjanes i llargues durades, proporcionant’ls-hi en un marc professional l’adquisició i l’aprofundiment dels coneixements pràctics necessaris pel desenrotllament d’uns projectes determinats promoguts per institucions o associacions.

Edicions
Els projectes d’edicions duts a terme a Quadrat 9 son de dos tipus:
I - Edicions en col.laboració amb un editor, galeria, institució o empresa privada (en el marc del regal d’empresa)
II - Per tal de poder desenvolupar la nostre activitat en un àmbit més àmpliament creatiu hem promogut des de Quadrat 9 amb numeròsos artistes projectes de co-edició. La idea d'aquests projectes es la realització d'una serie d'edicions de tirada curta de 50 a 25 exemplares o inclòs menys entorn un mateix concepte. La comercialització d'aquestes edicions es fa directament des de el propi taller i mitjançant exposicions en galeries i participacions a fires d’art.

Cursos
Regularment al llarg de l’any organitzem cursos monogràfics de litografia i gravat amb el propòsit de difondre el coneixement pràctics d’aquestes tècniques d’estampació i proporcionar a l’artiste i a l’estudiant les eines necessàries per a desenvolupar els seus propis projectes.

Artistes en residencia
Aquest projecte troba la seva plena integració en programes educatius de formació aplicada i professionals i pot ser una excel.lent alternativa per a escoles d’art, associacions i col.lectius d’artistes i fundacions motivats per un millor i més profund coneixement dels recursos creatius de les tècniques d’estampació i amb el propòsit final d’establir així una perfecte fluïdesa d’aquest mitjans amb el mon de l’art en general.
La finalitat d'aquest programe es de donar a artistes i/o estudiants la possibilitat de investigar i realitzar un ampli projecte d'edició, fent ús de les tècniques disponibles i disfrutar un assessorement tècnic constant.
Podem elaborar junts el programe i les condicions d’aquestes estades que per la flexibilitat de la nostre estructura pot perfectament adaptar-se a requisits variables a ser concebible l’organització d’estades individuals o col.lectives amb durades que poden ser d’una a varies setmanes.

---------------------------------------------------------

Quadrat 9 is a graphic arts workshop located in the district 22@ of Barcelone, and the printing techniques employed are lithography on stone and metal plate, engraving and xylography.
Since its foundation in 1989, we have been working actively with artists, editors, galeries and institutions. This long collaboration has given us the possibility to develop our own projects. The editions created within this context have been displayed at galery and art fair exhibitions.
Besides our edition work, we regularly organize monographic courses on lithography and engraving. We also take in artists for medium and long stays, providing them, within a professional frame, with the possibility to acquire and expand the practical notions needed to develop certain projects promoted by institutions, art schools and some associations.

Editions
There are two kinds of edition projects conducted at Quadrat 9:
I- Editions made jointly with an editor, galery, institution or company as company gifts.
II- In order to develop our activity within a more creative sphere, from Quadrat 9 we have promoted coedition projects with numerous artists, commercialized from the workshop itself and through exhibitions at galeries and participation in art fairs.

Courses
All through the year we organize monographic courses on lithography and engraving aimed to spread practical notions on these printing techniques and to provide artists and students with the necessary tools to develop their own projects.

Resident artists
This project can be fully integrated in professional and training programs and be an excellent option for art schools, associations, groups of artists and foundations which are interested in improving and expanding their knwoledge on the creative resources of printing techniques, being its ultimate goal to establish a perfect flow of those means with the art world in general.
Together, we can establish the program and the terms of those stays, which due to our flexible structure can be adapted to different needs, that is, individual and group stays that can last from one to several weeks.


dimarts, 2 de febrer del 2010

CURSOS FEBRER 2010

Cursos de litografia i gravat...
Dates
Horari
Preus


Contacte

CURSOS MARÇ 2010

Cursos de litografia i gravat...
Dates
Horari
Preus

Contacte